Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Radca prawny , który jest specjalistą w zakresie spraw rozwodowych - omówienie orzeczenia.

Prawo i podatki


Była żona pochodząca z Olsztyna wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę prawnego z Olsztyna.

W uzasadnieniu podała, że byli oni małżeństwem, które zostało rozwiązane przez rozwód z wyłącznej winy K. K.. Podała, że po rozwodzie jej sytuacja materialna bardzo się pogorszyła. Powódka była reprezentowana przez radcę prawnego Pozwany wniósł o oddalenie powództwa pełnym zakresie, był on także reprezentowany przez radcę prawnego .
Jeżeli byłbyś zainteresowany tematem rozwodu i alimentów zapoznaj się z treścią umieszczoną na stronie radca prawny OlsztynPrzede wszystkim zanegował aby strony w trakcie małżeństwa żyły na ponadprzeciętnym poziomie. Zakwestionował podstawę wskazywanych przez A.Z. kosztów. Podniósł, że A. Z. w odróżnieniu od niego nie posiada żadnych długów i zobowiązań alimentacyjnych. Nadmienił, że często wysuwał propozycję aby powódka i pozwany dokonały podziału majątku wspólnego, jednak A. Z. nie była tym zainteresowana.

Wyrokiem Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od byłego męża tytułem alimentów na rzecz byłej żony kwotę 700 zł miesięcznie, płatną z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek niezapłaceniu którejkolwiek z rat. Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił, że powódka nadal jest zatrudniona w zakładzie pracy i osiąga zarobki w okolicach 1 900 złotych miesięcznie. Mieszka sama w mieszkaniu stanowiącym jej wyłączną własność. Dodatkowo ponosi opłaty związane z jego utrzymaniem. Pomaga również studiującemu synowi. Cierpi na dużą ilość schorzeń dlatego też ponosi znaczne koszty związane z konsultacjami lekarskimi i zakupem lekarstw. Jest właścicielem drugiego mieszkania, które odziedziczyła po rodzinie. Jest właścicielem również działkę rolną.
Sąd Rejonowy ustalił, że pozwany odszedł on ze służby i otrzymuje emeryturę w łącznej wysokości około 6 000 złotych miesięcznie. Spłaca raty pożyczki (ponad 600 zł). Płaci alimenty na syna w wysokości po 1 500 zł miesięcznie i swoich rodziców kwotą po 1 200 zł miesięcznie. Korzysta z mieszkania stanowiącego majątek wspólny byłych małżonków i opłaca koszty z nim związane.

Olsztyński sąd rozpatrujący sprawę doszedł do wniosku, że w okolicznościach niniejszej sprawy znajduje zastosowanie przepis art. 60 § 2 kro, ponieważ pozwany został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a nadto z prostego porównania aktualnej sytuacji materialnej byłych małżonków, a przede wszystkim zarobków stron, jednoznacznie wynika, że po rozwiązaniu małżeństwa stron, sytuacja materialna powódki pogorszyła się. Sąd Rejonowy wskazał przy tym, że powódka z uwagi na swój stan zdrowia ma ograniczone możliwości uzyskania dodatkowego źródła dochodów.

Zobacz również: radca prawny Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Nowoczesne metody na zdobywanie dowodów nieuczciwości drugiego partnera
Prawo i podatki

Związek małżeński powinien charakteryzować się wiernością, miłością i poszanowaniem. Pomiędzy parterami musi występować wspólna wię...
Co zrobić gdy gdy małżonek znęca się nad żoną
Prawo i podatki

Małżeństwo powinno charakteryzować się wiernością, miłością i zrozumieniem. Między kochającymi się osobami powinna występować także w...