Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Prawnicy z Kętrzyna udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Prawo i podatki


Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa odnosząca się do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona również znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz wybranych innych ustaw. W myśl konkretnych zapisów znowelizowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść wydatków płatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielać również może prawnik Kętrzyn. Osoba taka, zanim uzyska nieodpłatną pomoc prawną bądź nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, powinna najpierw przedłożyć oświadczenie na piśmie, że nie stać jej na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli pomocy prawnej ma udzielać radca prawny Kętrzyn będzie musiał sprawdzić takie oświadczenie. W innym przypadku oświadczenie to, powinno być okazane osobie, udzielającej wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jako termin nieodpłatnej pomocy prawnej rozumie się:

1. udzielenie osobie fizycznej informacji, dotyczącej obowiązującego stanu prawnego oraz o przysługujących jej uprawnieniach jak też ciążących na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem o charakterze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym jak też sądowo-administracyjnym,
2. zaproponowanie osobie zgłaszającej się po pomoc, sposobu rozwiązania konkretnego problemu prawnego,
3. sporządzenie pisma w sprawach, o których mowa w poprzednich punktach, jednak z wyjątkiem pism procesowych w toczących się procesach o charakterze przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych,
4. uczestniczenie w mediacji,
5. napisanie pisma z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych; ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu o charakterze sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego jak też rzecznika patentowego w postępowaniu o charakterze sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o ewentualnych kosztach postępowania i związanym z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego ryzyku finansowym.

Co ważne, nieodpłatna pomoc prawna nie odnosi się do działań prawnych w zakresie spraw dotyczących prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia owej działalności. W takich sprawach pomóc może adwokat Kętrzyn lub radca prawny Kętrzyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

W jaki sposób będzie ponosił odpowiedzialność rowerzysta po spożyciu alkoholu
Prawo i podatki

Czy jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Wielu może to zadziwić, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że d...
Radca prawny doradzi także w przedmiocie zawiłości prawnych odnoszących się do uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu.
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z wiadomościami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym terminem jest w wypadku takich z...