Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Niekorzystny wyrok dla kobiety w ciąży

Prawo i podatki


W niniejszej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia określonego w decyzji

W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, iż pracownica zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od wskazanego w decyzji momentu, wystąpiła z wnioskiem o zapłatę zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizując czy między podmiotami doszło do faktycznego zawarcia umowy o pracę uzyskał wyjaśnienia płatnika wskazującego, że zatrudnienie tegoż pracownika na nowo utworzonym stanowisku księgowej było efektem konieczności rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości ponieważ firma przekroczyła określone przychody. Zatrudniona posiadała stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Pracę świadczyła w siedzibie firmy , przy korzystaniu z programu komputerowego, niewymagającego podpisu .Praca była świadczona z dala od innych pracowników. Po przejściu na zwolnienie lekarskie prowadzenie księgowości zostało z powrotem przejęte przez płatnika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, iż zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy wystawione zostało dopiero w dniu 25 września 2014r., tj. w momencie, pracownica była już osobą niezdolną do pracy.

Organ rentowy stanął na stanowisku, że zawarta między stronami umowa o pracę miała na celu wyłącznie włączenie pracownicy do systemu ubezpieczeń, a nie prawdziwy zamiar jej realizacji. Zatrudnienie pracownicy, która w krótkim okresie stała się niezdolną do pracy, było spowodowane chęcią jej zabezpieczenia materialnego, bez chęci realizacji umowy, co czyni tą umowę nieważną w świetle art. 83 § 1 k.c. gdyż zawarta została dla pozoru i jako taka nie wywołuje skutków przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pracodawca i pracownik wnieśli odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żądając jej zmiany poprzez ustalenie, iż pracownik, będąc pracownikiem u pracodawcy podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Strony żądali również o ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji.

Odwołujący podnieśli, iż zawarty stosunek pracy był faktycznie realizowany zgodnie z kp; pracownica codziennie przychodziła do pracy i wykonywała powierzone jej zdania. Podpisywała również karty szkolenia oraz listy obecności. Nie zgodzili się również, iż zawarcie stosunku pracy było podyktowane tylko objęciem pracownicy ubezpieczeniem społecznym.

Sąd Okręgowy oddalił odwołanie pracodawcy i pracownika. pracodawca zatrudniał średnio dwie osoby do obsługi stacji paliw na podstawie umów cywilnoprawnych; nie zatrudniał pracowników na podstawie umów o pracę.
Sąd Okręgowy stwierdził, iż w niniejszej sprawie bezspornym było, iż płatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i legitymuje się statusem pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy (art. 3 k.p.). Niekwestionowanym było, że między stronami doszło do faktycznego zawarcia stosunku pracy. Sąd Okręgowy ocenił, że stosunek pracy nawiązany został dla pozoru, co znalazło odzwierciedlenie w zebranym materiale dowodowym np. analizie zeznań świadków i ubezpieczonych.

Sąd Okręgowy ocenił, że wbrew twierdzeniom pracownicy zawierając umowę o pracę doskonale miała świadomość, że jest w ciąży, co dokumentuje uzyskana dokumentacja z Poradni Ginekologicznej. Sąd Okręgowy uznał tą dokumentację za w pełni wiarygodną.
Sąd I instancji zważył, iż celowość zatrudnienia ubezpieczonej dyskredytuje głównie fakt, iż nie miała ona kwalifikacji ani doświadczenia do objęcia powierzonego jej stanowiska.
Masz problem z ZUS - prawnicy z serwisu prawny24.pl pomogą online - prawnik online.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Radca prawny doradzi także w przedmiocie zawiłości prawnych odnoszących się do uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu.
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z wiadomościami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym terminem jest w wypadku takich z...
CRBR spółki z o.o. mają obowiązek aktualizacji informacji
Prawo i podatki

Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do CRBR powinny również do aktualizacji ich danych w takim rejestrze. Brak aktualizacji może spowodować ...