Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Najubożsi mogą uzyskać darmowe porady prawne od adwokata w Kętrzynie.

Prawo i podatki


Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona w dalszej kolejności znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. W myśl odpowiednich zapisów znowelizowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść ciężaru finansowego płatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielać również może prawnik Kętrzyn. Osoba taka, zanim pozyska nieodpłatną pomoc prawną bądź nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zobowiązana jest by najpierw złożyć oświadczenie na piśmie, że nie stać jej na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli pomocy prawnej ma udzielać radca prawny Kętrzyn będzie musiał zweryfikować takie oświadczenie. W innym przypadku oświadczenie to, powinno być okazane osobie, udzielającej wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jako termin nieodpłatnej pomocy prawnej określa się:

1. udzielenie osobie fizycznej informacji, na temat obowiązującego stanu prawnego oraz o przysługujących jej uprawnieniach jak też ciążących na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem o charakterze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym jak też sądowo-administracyjnym,
2. złożenie propozycji osobie zgłaszającej się po pomoc, sposobu rozwiązania konkretnego problemu prawnego,
3. sporządzenie pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, jednak z wyjątkiem pism procesowych w toczących się procesach o charakterze przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych,
4. podjęcie mediacji,
5. napisanie pisma z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych; określenie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu o charakterze sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu o charakterze sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o ewentualnych kosztach postępowania i związanym z wystąpieniem na drogę sądową ryzyku finansowym.

Co istotne, nieodpłatna pomoc prawna nie ma zastosowania w przypadku działań prawnych w zakresie spraw mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia owej działalności. W takich sprawach pomóc może adwokat Kętrzyn lub radca prawny Kętrzyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Co zrobić gdy się uczestniczyło w nielegalnym zgromadzeniu
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z wiadomościami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym określeniem jest w wypadku taki...
Porady prawne przez internet to rewelacyjna usługa !
Prawo i podatki

Porady prawne przez Internet – czy to ma wartość? Wielu ludzi nie jest pewnyc...