Pomoc prawna dla osób poszkodowanychPomoc prawna dla osób poszkodowanych
we wszystkich rodzajach spraw

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Aktualności i media


Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze porozumienia pomiędzy małżonkami jest wielopłaszczyznowym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, podobnie jak w wielu innych miastach w nasszym kraju są miejscem gdzie takich procesów odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie odbywa się jednak w zgodnej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom często towarzyszą konflikty, w tym spory o to, kto będzie sprawować opiekę nad dzieckiem lub o to, kto i ile pieniędzy będzie musiał przekazywać na jego opiekę. Mniej znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu problemów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o określonym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki powinni stworzyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron ponieważ rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomstwa gwarantują sobie większy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeśli jednak rozwodzący się ludzie nie chcą lub nie są w stanie dojść do zgody, decyzję dotyczącą tego jak ukształtowane zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie konkretnych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Jest tak, w sytuacji w której przemawia za tym interes dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zabezpieczeniem warunków życia dziecku. Nierzadko małżonkowie zajmują razem dom. Wówczas sąd w wyroku w sprawie rozwodowej orzeka o sposobie korzystania z tego lokum przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W innych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może podjąć decyzję o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Różniącym się od innych rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony procesu jest podział wspólnego mieszkania albo, przy akceptacji jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. W każdym jednak przypadku sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem najważniejszym.

Przeczytaj również w kategorii: aktualnosci-i-media

Co z mieszkaniem po rozwodzie?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze porozumienia pomiędzy ma...